Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 26 – 2017

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens per 01-01-2018

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 vastgesteld. Het nieuwe reglement gaat in op 01-01-2018. In het nieuwe reglement zijn een aantal onderdelen aangepast of toegevoegd:

  • Frauduleus handelen;
  • Recall-procedure;
  • Meetmethode berekening dierdagdosering;
  • Keuring elektrische installaties;
  • Milieu en mestafzet.
  • Module Antibioticavrij

Met de link http://www.ikbnederland.nl/ikb_nederland_varkens/reglement gaat u direct naar de pagina waar u het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 kunt bekijken. Hier treft u ook de volledige uitleg van alle artikelen aan.

Nieuwe module Antibioticavrij

In het productievoorwaardenreglement van IKB Nederland is ook de module antibioticavrij opgenomen. Dit is een afzonderlijke module waarop geïnteresseerde varkenshouders zich kunnen laten inspecteren en certificeren. De ontwikkeling van deze module is een direct gevolg van vragen uit de markt. Belangrijke onderdelen in deze module zijn:

  • De mogelijkheid om zieke dieren te behandelen met antibiotica;
  • Een sluitende borging en kanalisering van wel/niet behandelde dieren;
  • Een vierkantsvergelijking van wel/niet behandelde dieren.

Geaccrediteerd laboratorium voor drinkwater

Analyses van drink- én bronwater dienen altijd verricht te worden door een laboratorium dat geaccrediteerd is volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. Tijdens inspecties is gebleken dat andere bedrijfsbezoekers soms aangeven dat een onderzoek door een niet-geaccrediteerd laboratorium ook voldoende is. Dit is niet juist. DGB kan zowel de monstername als het laten onderzoeken door een geaccrediteerd laboratorium voor u verzorgen. Een gecertificeerde inspecteur van Producert zal dan op uw bedrijf het watermonster nemen.   

Tarieven GlobalG.A.P.

De vele aanpassingen die ingevolge het gewijzigde reglement van GlobalG.A.P. doorgevoerd moeten worden, zullen ertoe leiden dat zowel de duur van de inspectie, de duur van de certificering, accreditatie RvA en de tijdsbesteding aan voorbereiding door de veehouder, zullen toenemen. Veehouders zullen in 2018 onder meer een self-assessment moeten verzorgen en die tijdens de inspectie gereed moeten hebben. Is dit niet het geval dan zal dit door de inspecteur als niet-conform beoordeeld worden. IKB Nederland heeft regelmatig overleg met GlobalG.A.P. om de belasting voor de veehouders te minimaliseren. Desondanks zullen de aanpassingen voor alle partijen een behoorlijke extra druk geven. Producert zal haar tarieven aan de benodigde tijdsbesteding moeten aanpassen.

0