Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 8 – 2018

IKB Nederland Varkens

Samen met betrokken varkenshouders ontwikkelt IKB Nederland Varkens zich continu. Dit kwaliteitssysteem voor de varkenshouderij is de basis voor iedere aanvullende module. Zowel de wettelijke als bovenwettelijke controlepunten zijn opgenomen in het productievoorwaarden-reglement van IKB Nederland. Ook heeft IKB Nederland overeenkomsten met de door RVO aangewezen databanken voor I&R en de registratie van antibiotica. Tevens worden de bloeduitslagen vanuit de verschillende laboratoria vastgelegd in de databank en worden daaruit de salmonellacategorieën berekend. Al deze processen verlopen real time zodat u achter uw login uw resultaten direct zichtbaar hebt. Met deze werkwijze heeft iedere varkenshouder een dashboard met zijn bedrijfsgegevens. Bij wijze van onafhankelijke borging van deze registraties vinden controles plaats vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. De inspecties worden uitgevoerd volgens vastgestelde normen. Voor IKB Nederland heeft Producert de NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN- ISO/IEC 17065 accreditaties. Dit is belangrijk aangezien hiermee geborgd is dat uw bedrijf op een gelijkwaardige manier wordt geïnspecteerd als dat van uw collega.

Module Holland Varken

Een aantal varkenshouders heeft zich aangemeld voor de module Holland Varken. Deze varkenshouders zullen bij de eerstvolgende inspectie van IKB Nederland tevens geïnspecteerd worden op de module Holland Varken. Voor de meeste varkenshouders was de subsidie de drive om mee te doen aan deze module.

Om tot deze module te kunnen komen, en daarmee de deelnemers te verzekeren van deze subsidie, is de laatste maanden veel overleg en afstemming geweest tussen de verschillende partijen. Onze medewerkers hebben in korte tijd veel werk verzet. Om aan de voorwaarden te voldoen moesten alle aanmeldingen goed geregistreerd en de betalingen correct verwerkt worden. Hoe deze module zich de komende jaren ontwikkelt, is niet bekend bij IKB Nederland. De stichting Keten- innovatiefonds van POV en COV zal Holland Varken de komende jaren verder ontwikkelen.    


Aanpassing Beter Leven Criteria


Enkele criteria van het Beter Leven keurmerk die vanaf 01-01-2018 zijn ingegaan, bleken niet uitvoerbaar in de praktijk. Dit is aangekaart bij de Dierenbescherming.  Deze criteria zijn inmiddels aangepast voor inspectie en certificering door Producert.
Het gaat daarbij om de volgende BLk- criteria Varken 1 ster:

  1. Drinkwatermeters per afdeling

Vanuit reacties van veehouders, inspecteurs en ketenbeheerders heeft de Dierenbescherming dit punt aangepast. De WUR heeft ook bevestigd dat drinkwatermeters op afdelingsniveau onvoldoende toegevoegde waarde hebben omdat varkens die minder gezond zijn vooral minder eten i.p.v. minder drinken.
Vooruitlopend op de aanpassing op de website van Beter Leven hoeft dit criterium niet meer te worden nageleefd en hierop zal geen inspectie meer plaatsvinden.

  1. Groepshuisvesting zeugen

Bij bedrijven met minder dan bijv. 400 zeugen is de voorgeschreven norm: groepen van 20 zeugen of meer niet altijd haalbaar. Daarom is in overleg een aanpassing op de groepsgrootte toegevoegd.
De Dierenbescherming heeft besloten om kleinere groepen zeugen toe te staan, onder voorwaarde dat een grotere oppervlakte per zeug beschikbaar is:

–       Groepen van 1 tot en met 10:   –        min. 2,75 m2 per zeug
–       Groepen van 11 tot en met 19: –       min. 2,50 m2 per zeug
–       Groepen van 20 tot en met 39: –       min. 2,25 m2 per zeug
–       Groepen van 40 of meer:          –         2,25m2 minus 10% = min. 2,03 m2 per zeug.

Vooruitlopend op de aanpassing op de website van Beter Leven hoeft dit criterium niet meer te worden nageleefd en zal hierop geen inspectie meer plaatsvinden.

  1. Overleggen biggen in het kraamhok

Het overlegpercentage van max 10% is voor een aantal varkenshouders vanwege de worpgrootte en het structureel werken met pleegzeugen, niet haalbaar. De Dierenbescherming wil nog verder onderzoek laten uitvoeren alvorens een definitief besluit te nemen.
Vooruitlopend op een definitief besluit, worden bedrijven waar meer dan 10% van de biggen wordt overgelegd voorlopig gedoogd (geen sanctie opgelegd) mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  1. Het bedrijf vormt tomen van gemiddeld 12 biggen en alle biggen worden overgelegd naar pleegzeugen.
  2. Kunstmatig zogen (bijv. middels kunstzeug of een rescuedesk) blijft niet toegestaan en mag niet worden gebruikt.

Doorgifte van persoonsgegevens aan anderen

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum uniforme privacywetgeving geldt in de Europese Unie (EU).
IKB Nederland zal persoonsgegevens, zonder uw toestemming, niet doorgeven aan andere partijen.

0