Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 4 – 2018

Structuur van IKB Nederland Varkens               

Soms krijgen we van klanten de vraag hoe “alles” bij IKB Nederland in elkaar steekt. Daarom hier een uitleg. DGBBV is de regelinghouder(eigenaar) van de regeling IKB Nederland Varkens. Het College van Deskundigen neemt besluiten en stelt de regeling vast. Aan de hand van deze besluiten wordt het productievoorwaardenreglement gepubliceerd op de website www.ikbnederland.nl. Daarna treedt het nieuwe reglement in werking, op vaste momenten, hetzij op 1 januari, hetzij op 1 juli.

De inspecties op het productievoorwaardenreglement van IKB Nederland worden uitgevoerd door de inspecteurs van Producert. Deze inspecteurs bezoeken uw bedrijf minimaal eenmaal per jaar. Enkele weken voorafgaand aan een inspectie ontvangt u een planningsbrief van Producert waarin datum en tijdstip van de inspectie worden aangekondigd.

Op het kantoor in Hardenberg zorgen de certificatiemedewerkers van Producert ervoor dat er een beoordeling komt op de vaststelling van de inspecteur. We noemen dat het certificatieproces. Hierin zijn drie stappen opgenomen, waarbij drie verschillende medewerkers aan de hand van hun kwalificaties besluiten nemen. Het certificatieproces is opgedeeld in een review, een eerste certificering en een tweede certificering. De laatste stap bepaalt of u daadwerkelijk een certificaat ontvangt achter uw login. Producert BV is hiervoor door de Raad van Accreditatie(RvA) erkend volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor de regeling IKB Nederland Varkens. Hiermee toont Producert aan dat inspectie en certificering voor dit reglement onafhankelijk en onpartijdig gebeuren. Dit toezicht door de RvA borgt dat iedere medewerker én de totale organisatie Producert  werken volgens de bestaande handboeken en instructies.

Binnenkort wordt op ons kantoor in Hardenberg een grote zaal ingericht voor ontmoeting en overleg.  Heeft u interesse om met bijvoorbeeld een studiegroep een uitleg te krijgen over de bedrijven in de DGBgroup en de werkwijze van de diverse onderdelen daarin, dan nodigen we u hiervoor graag uit. Ook op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray van 7 en 8 maart zullen enkele inspecteurs van Producert aanwezig zijn om met u een praatje te maken.

Module Holland Varken, iets voor u?

IKB Nederland heeft een losse module ontwikkeld om klanten de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het door POV en COV ontwikkelde normenkader Holland Varken. Deze module wordt momenteel middels een ingangsaudit beoordeeld op gelijkwaardigheid. Iedere varkenshouder bij IKB Nederland bepaalt zelf of deelname aan deze module voor zijn bedrijf een meerwaarde heeft. IKB Nederland laat de keuze dus bij de varkenshouder. De EU stelt een financiële bijdrage beschikbaar, die de POV via IKB Nederland aan varkenshouders die voldoen aan de voorwaarden, kan uitbetalen. Deelname aan deze module zal ook kosten met zich meebrengen. Zo zijn er kosten voor het uitvoeren van inspectie en certificering van deze module, voor administratie en registratie van diverse gegevens en voor overleggen met POV en COV over het normenkader. De module Holland Varken is op dit moment heel erg beperkt qua extra voorwaarden, de meeste zaken lijken voor de varkenshouder mee te vallen. Let er wel op dat u zich bindt voor de komende 5 jaar wanneer u een overeenkomst tekent voor de module Holland Varken. Dit geldt ook voor extra voorwaarden die POV en COV in de toekomst kunnen gaan stellen in de module Holland Varken. Aanmelden kan via het bijgevoegde formulier: Aanmeldformulier IKB Nederland module Holland Varken.

Indien u interesse heeft kunt u dit aangeven bij IKB Nederland. Voor inhoudelijke onderdelen en vragen over uitbetaling van de financiële bijdrage verwijzen we u naar www.hollandvarken.nl.

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray

IKB Nederland zal samen met de inspecteurs van Producert aanwezig zijn op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray van 7 tot en met 9 maart op stand nummer 319.  Graag praten we u daar bij over alles wat IKB Nederland voor u kan betekenen. De openingstijden zijn van 14.00 tot 22.00 uur. Tot ziens.

0