Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 13 – 2017

IKB Nederland gaat steeds voor de hoogste kwaliteit

                                                  

Zoals u ongetwijfeld weet hecht IKB Nederland grote waarde aan het niveau van het hoge kwaliteitssystemen van haar organisatie voor alle diersoorten. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat tijdens de inspecties voor een keurmerk de juiste informatie over uw bedrijf wordt vastgelegd in de hoogwaardige databanken. Naast de kwaliteit inspecties worden online IT inspecties uitgevoerd voor onder andere Voedsel Keten Informatie, Identificatie & Registratie, registraties van diergeneesmiddelen of de vastlegging van de 1-op-1 overeenkomst met uw dierenarts. Met deelname aan een keurmerk voldoet u direct aan de hoogste wettelijke eisen en aan private kwaliteit afspraken die u hebt gemaakt voor de afzet van varkens.

IKB Nederland zorgt met al deze onderdelen voor borging op uw bedrijf. U neemt vrijwillig deel aan IKB Nederland. Daar hoort dus bij dat u ervoor kiest te voldoen aan de bepalingen van het IKB Nederland reglement. Om specifiek per diersoort of beroepsgroep te kunnen werken zijn er afzonderlijke reglementen voor bv. varkens, paarden dierenartsen of transport.

Hoe werken de Colleges van Deskundigen van IKB Nederland?

De Colleges van Deskundigen van IKB Nederland beoordelen de reglementen en stellen deze vast. Dit gebeurt pas nadat ze deze grondig hebben bestudeerd en ervan overtuigd zijn dat de reglementen aansluiten bij de wensen van de praktijk en eventuele regelgeving. Bij de samenstelling van de Colleges wordt bewust gezocht naar personen met specifieke kennis vanuit een bepaalde diersoort, veterinaire begeleiding, transport, handel, voerfabrieken of slachterijen. Het voordeel van een College van Deskundigen ten opzichte van bestuurders in een College van Belanghebbenden is dat het eerste beter aansluit bij wat door de deelnemers, stakeholders en afnemers in een kwaliteitssysteem gewenst is. Daarnaast kan het College van Deskundigen altijd een specialist op een vakgebied uitnodigen om de juiste kennis met betrekking tot een bepaald onderwerp in te brengen. Kennis die je zelf niet hebt moet je soms van buitenaf halen.

IKB Nederland heeft namens de Colleges van Deskundigen daarom ook steeds overleg met belanghebbenden uit de sectoren, de overheid en partijen in het veld zoals voerfabrieken, handel, slachterijen of dierenartsen. Zo is afgelopen week met diverse dierenartsen overleg geweest over de voordelen van IKB Nederland en het certificeren van dierenartsen. Maar zeker zo belangrijk is het contact met de deelnemers aan IKB Nederland en hun mening over het kwaliteitssysteem. Ook daarvoor hebben we met de Colleges van Deskundigen een directe verbinding met de praktijk.

De informatie vanuit stakeholders of dierhouders wordt door specialisten op ons kantoor beoordeeld en door hen voorbereid voor de Colleges van Deskundigen van IKB Nederland. We streven daarbij steeds naar het hoogste kwaliteitsniveau door specialistische medewerkers bij ons bedrijf in dienst te nemen die de sectoren kennen en opgeleid zijn op hbo of wetenschappelijk niveau.

Op 23 mei komt het College van Deskundigen van IKB Nederland weer bijeen om besluiten te nemen voor de varkenshouderij.

De kwaliteitscoördinator monitort alle processen van certificering

Kwaliteitscoördinator Jennifer Nijman is onlangs geslaagd voor de opleiding tot KAM-Coördinator (Kwaliteit, Arbeid en Milieu) van Bureau Veritas. Hiermee toont ze aan dat ze specialist is op het gebied van kwaliteit volgens de ISO-normeringen. Jennifer Nijman bewaakt de kwaliteit van inspecties en certificeringen van diverse producten en modulus van IKB Nederland. Ook bewaakt ze continu de kwaliteitsaspecten van IKB Nederland. Voor de Raad van Accreditatie, waar de borging op onpartijdigheid en onafhankelijkheid wordt beoordeeld volgens de NEN ISO 17065 en NEN ISO 17020, is ze als allrounder op kwaliteitsgebied verantwoordelijk voor de kwaliteitsaspecten.

Exportwaardige Laad- en Losplaatsen

Een van de modules waar steeds meer veehouders gebruik van maken is de module voor Exportwaardige Laad- en Losplaatsen (ELL). Tijdens de inspectie van IKB Nederland kan dit als module worden meegenomen. Doordat de inspecteur toch op uw bedrijf is zijn de kosten beperkt. Er worden immers geen extra voorbereidings-en voorrijkosten gemaakt. De ELL voldoet aan de voorwaarden die de NVWA bij export van varkens of biggen stelt. Deelnemers aan de module ELL voegen met certificering op dit onderdeel daadwerkelijk een stuk kwaliteit toe aan hun bedrijf. De module Exportportwaardige Laad- en Losplaats wordt daarom ook als geaccrediteerd systeem in de markt aangeboden.

IKB Nederland Facebook en LinkedIn

U kunt IKB Nederland nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de facebookpagina van IKB Nederland te gaan. Door IKB Nederland uit te nodigen als vriend kunt u bijvoorbeeld volgen wat de inspecteurs van Producert dagelijks meemaken. Ook kunt u Mark Logtenberg en Leo Verheijen op Facebook en LinkedIn benaderen.

0