Nieuwsberichten

Monitoring Kritische Stoffen is belangrijk

Graag wil ik als secretaris IKB Nederland varkens u informeren over de ontwikkelingen bij de monitoring van kritische stoffen (voorheen de verordening MKS van het PVV). Door het opheffen van het productschap komt de varkenssector in een soort vacuüm. Nu ik dit schrijf is het begin september en komt het einde van het jaar al weer snel in zicht. Het is volgens mij dan ook bijna twee voor twaalf om nog iets te organiseren voor de varkenssector in het bewaken van het gebruik van verboden stoffen in het voer. Hierin schuilt steeds weer een groot opbrengstprijs risico voor u als varkenshouder. Ook zorgen verboden stoffen voor risico’s van de volksgezondheid. Ik vind dat het bewaken van de volksgezondheid onze eerste prioriteit moet hebben. Ik ben ook van mening dat deze tijdsdruk niet in het belang is van u als varkenshouder.

Wat is er de laatste tijd gebeurd voor MKS?

Eerst wil ik u in vogelvlucht meenemen wat er in 2014 is gebeurt met de MKS verordening. Een korte samenvatting:

  • Het ministerie van EZ neemt de verordening MKS niet over omdat ze het geen overheidstaak vinden.
  • Het Productschap is stoppende en het oprichten van een producentenorganisatie is nog in een opstartfase.
  • De wetenschappelijke raad welke voorheen de programma’s e.d. voor de MKS vaststelde is eind 2013 voor de laatste keer bijeengeweest. De vergadering in maart 2014 is afgelast In feite betekend dit het einde van de MKS monitoring.
  • IKB Nederland heeft IKB Varkens verzocht om samen een nieuw programma op te zetten voor de kritische stoffen. IKB Varken zag hier geen toegevoegde waarde in en wil de monitoring blijkbaar liever kwijt.
  • Er is een producentenorganisatie opgericht in de varkenshouderij maar nog steeds is niet duidelijk wat hun taken zijn en of ze deze kunnen verwezenlijken.
  • De IKB systemen en de NVWA onderzoeken of het mogelijk is dat het Nationaal plan Residuen een samenwerking aan kan gaan met een nieuw op te zetten monitoringssysteem. Dit zit echt ook nog in een begin fase en de vraag is ook of dit gaat slagen.
  •  IKB Nederland heeft in mei jl. het PVV gevraagd om een herbeoordeling te doen van de MKS verordening betreffende voer en urine onderzoeken door de Wetenschappelijke raad. Het PVV reageert uiteindelijk in juli jl. maar gaat inhoudelijk niet op het verzoek in en roept de Wetenschappelijke raad niet bijeen. Een gemiste kans voor de varkenshouderij.
  • Het PVV heeft op 3-7-2014 het besluit genomen om de verordening MKS eind dit jaar op te heffen.

Als secretaris ben ik ervan overtuigd dat een monitoring op verboden stoffen risico gebaseerd moet zijn. Het blijkt namelijk steeds weer dat verboden stoffen alleen in voer worden aangetroffen. In urine worden er geen residuen gevonden en is onderzoek daarvan dus zinloos. Daarom is een aanpassing van het onderzoeksprogramma echt nodig voor u als varkenshouder. Ik wil me dan ook maximaal inzetten om een goede monitoring op verboden stoffen te ontwikkelen.

Het productschap werkt met dubbele petten

Doordat het PVV formeel per 1-1-2014 is beëindigd hebben wij voor u als varkenshouder bij IKB Nederland al verschillende stappen gezet om te voorkomen dat u als varkenshouder problemen ondervind. De voortgang bij andere organisaties is juist extra traag op dit dossier. Ik maak me daarbij zorgen omdat juist de voerschandalen steeds zorgen voor een prijsdaling in de afzet van varkens. Wat mij dan ook zeer verbaast is dat Ben Dellaert (sinds 1-1-2014 directeur bij Comore / Verin) nog steeds optreed als secretaris van het PVV en in vakbladen uitspraken over MKS en IKB Nederland doet. Ik vind het belangrijk dat zaken zuiver worden benoemd maar iemand als Ben Dellaert heeft een werkwijze met dubbele petten op. In het verleden is het twee petten verhaal door de belangenbehartigers in het bestuur van het productschap fors veroordeeld, blijkbaar wordt het nu geaccepteerd. Al met al ben ik van mening dat mensen met dubbele petten niet onafhankelijk zijn en dus geen toegevoegde waarde hebben.

Wat moet er dan wel gebeuren om voerschandalen te voorkomen?

De laatste tijd heeft Producert verschillende rondes gedaan op de varkensbedrijven om 5% van het aantal deelnemers onaangekondigd te bezoeken voor het nemen van monsters voor MKS. Ik ben daarbij van mening dat we dit zoveel mogelijk risico gebaseerd moeten doen. Daarbij moet duidelijk zijn wat de risico’s zijn. Uit de analyse van Varkenspost.nl blijkt dat in de varkenshouderij de risico’s in voer zitten. Waarom nemen we dan niet op elk bedrijf een voermonster tijdens de inspectie voor IKB en gaan we risico gebaseerd zoeken als we signalen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor de varkenshouderij een goed systeem kan zijn. Hiermee kunt u als varkenshouder een hogere garantie afgeven naar de afnemer van uw varkens zoals slachterijen en vleesvarkenshouders.

Doorgaan met het oude systeem is zinloos omdat EZ de verordening niet overneemt, maar ook omdat een nieuwe vorm van monitoring eerst eens goed tegen het licht moet worden gehouden. Ik ben er ook van overtuigd dat met de nieuwe inzichten en vergaande digitalisering er een betere bewaking van de voedselveiligheid mogelijk is. Er wordt vastgelegd waar uw varkens of biggen naar toe gaan, wie wanneer welke vracht voer levert en welke medicijnen u aangevoerd hebt. Deze datastromen kunnen voor u verwerkt worden in DGBase. Bij calamiteiten is dan direct zichtbaar waar en wanneer er voer- en dierstromen zijn. We plaatsen deze data achter uw eigen inlog op de website van Varkenspost.nl. Wij willen dit aanbieden aan alle varkenshouders van Nederland, en ik ben overtuigd dat als we deze informatie van uw bedrijf met een druk op de knop kunnen aanleveren dit veel voordelen voor de hele varkenshouderij heeft. Natuurlijk in principe anoniem, zodat u als varkenshouder zelf aan het roer zit. De varkenshouders, maar ook de overige leden in het College van Deskundige IKB Nederland, zijn altijd positief kritisch om de belangen voor u als varkenshouder te behartigen.

Wat zijn kritische stoffen?

De categorieën ‘verboden stoffen’ en ‘ongewenste stoffen’ vormen samen het verzamelbegrip ‘kritische stoffen’. Verboden stoffen zijn onder andere hormonen en beta-agonisten en ongewenste stoffen zijn residuen van medicijnen zoals antibiotica.

Leo Verheijen, Secretaris IKB Nederland Varkens

0