Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 15 – 2018

Vakantieperiode IKB Nederland en Producert

Bij deze wensen wij al onze klanten en relaties een prettige vakantieperiode toe. Ook onze inspecteurs, certificatie- en kwaliteitsmedewerkers ontspannen zich even in de vakantieperiode. Natuurlijk zijn we in deze periode bereikbaar, maar dit zal met een beperkte bezetting zijn. Daarom zijn wij in week 32 en 33 alleen ‘s ochtends telefonisch bereikbaar. Betreft het géén spoed, dan verzoeken wij u om vragen over schema’s per email te versturen aan info@ikbnederland.nl. Vragen over uw inspectie en certificering graag mailen naar info@producert.nl.

Ontwikkelingen I&R gezelschapsdieren

Onlangs werd IKB Nederland gevraagd om ook voor gezelschapsdieren mee te denken over het ontwikkelen van een goed functionerende databank voor I&R. Veel van onze deelnemende veehouders hebben ook gezelschapsdieren op hun bedrijf, dus zijn wij aan het inventariseren of we dit u ook kunnen aanbieden.

Toelichting: I&R gratis op het dierportaal voor leden van IKB Nederland   

Ieder lid van IKB Nederland heeft, zoals dit al jaren het geval is, gratis de module voor I&R tot zijn of haar beschikking. Dierhouders die ook hun bedrijf laten certificeren voor IKB Nederland zijn al automatisch lid. Voor hen zijn alle modules op het gebruikersplatform van IKB Nederland beschikbaar, niet alleen voor varkens maar ook voor schapen en geiten.

Ook andere diersoorten zijn in ontwikkeling zoals runderen en kalveren. En voor de gezelschapsdieren zijn we in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om hiervoor een sluitende databank te ontwikkelen. Deelnemers van IKB Nederland hebben hiervoor een account waar ze alle medische gegevens van hun dieren en/of bedrijf kunnen vinden.

Allemaal nieuwe ontwikkelingen, waarvan de leden van IKB Nederland t.z.t. gratis gebruik kunnen maken. Ook particuliere houders van dieren en veehouders die bij een ander keurmerk aangesloten zijn, kunnen voor maar € 15,- excl. btw. gebruik maken van de diensten van IKB Nederland.

Voor de leden van IKB Nederland behartigen we de belangen richting het ministerie van LNV, de NVWA en RVO. We hebben hier goede contacten mee en hebben regelmatig overleg. Ook met partijen in de keten zoals handelaren, slachterijen en verenigingen hebben we regelmatig overleg zodat we registratiesystemen en keurmerken ontwikkelen die passen bij onze klanten.

Bij IKB Nederland betaalt u slechts € 15,- per jaar zonder extra tarieven voor andere onderdelen en/of  NGE. Voor dit bedrag kunt u gebruik maken van alle producten op het platform van IKB Nederland. Bij ons betaalt u geen extra kosten voor onderzoeken, innovatie, overleg tussen sectoren of internationale afstemming. Gewoon een acceptabel bedrag per lid en u bepaalt zelf welke module u gebruikt zonder extra kosten.

Zelfcontrole IKB Nederland Varkens

IKB Nederland hecht grote waarde aan de voedselveiligheid. Dit is erg belangrijk, niet alleen voor de consument maar ook voor de varkenshouder zelf. Ieder negatief beeld over incidenten die betrekking hebben op vlees, heeft ook invloed op de marktsituatie en daardoor op de verkoopprijzen van varkens en vlees. Door middel van zelfcontrole wordt door IKB Nederland aangetoond dat varkens vrij zijn van te hoge gehalten aan residuen van verboden stoffen en diergeneesmiddelen. Ingevolge EU-richtlijn 96/23 is iedere varkenshouder verplicht om invulling te geven aan de ‘zelfcontrole’ op verboden en kritische stoffen. Het zelfcontroleprogramma van IKB Nederland wordt met onaangekondigde steekproeven en risicoanalyses uitgevoerd. Deelnemers van IKB Nederland voldoen hiermee aan de richtlijn.

Uitvoering Programma Zelfcontrole                                        

IKB Nederland Varkens voert in samenwerking met Ducares de zelfcontrole uit. Voor de deelnemers van IKB Nederland is dit opgenomen in het productie voorwaarde reglement. Op onaangekondigde momenten worden door inspecteurs van Producert monsternames uitgevoerd, waaraan de varkenshouder altijd moet meewerken. De monsters worden geanalyseerd door Ducares-TNO (www.ducares.nl).  De monstername wordt uitgevoerd aan de hand van de controle- en analysestrategie van het Programma Zelfcontrole. In de controle- en analysestrategie zijn de intensiteit en de matrices (urine, voer, haar, water etc.) van de bemonstering en de stof-matrixcombinaties voor de analyse vastgesteld. Varkenshouders die niet deelnemen aan een zelfcontrole kunnen daarnaast van de NVWA een bestuurlijke boete ontvangen en dienen zelfstandig hun onderzoeken te laten uitvoeren. Deelname aan de zelfcontrole binnen IKB Nederland is een voorwaarde. Om voor varkenshouders de kosten beperkt te houden is het plan van IKB Nederland gebaseerd op een steekproef op een aantal bedrijven.

0